Home / Koninklijke initiatieven / Koningin Fabiolafonds

Koningin Fabiolafonds

Platform voor uitwisseling van ideeën en nieuwe initiatieven

Activiteiten opzetten op nationaal en regionaal vlak rond geestelijke gezondheid en uitwisseling van ideeën en ‘good practices' binnen en buiten de zorgsector.

Het Koningin Fabiolafonds werd opgericht op 10 oktober 2004 - Werelddag van de Geestelijke Gezondheid - in de schoot van de Koning Boudewijnstichting en continueert de werking van de voormalige Koningin Fabiolastichting.

De algemene doelstelling van het Fonds bestaat erin activiteiten op te zetten en projecten te ondersteunen met betrekking tot de geestelijke gezondheid en de uitwisseling te bevorderen van ideeën en 'good practices' tussen organisaties en verenigingen in en buiten de zorgsector.

Vijf specifieke doelstellingen:

 • het belang van geestelijke gezondheid in onze samenleving duidelijk stellen
 • gebruikers en hun families betrekken in inhoud en organisatie van de geestelijke gezondheidszorg
 • zorgverleners werkzaam in de diverse zorgvormen van de geestelijke gezondheid ondersteunen
 • de diverse betrokken geledingen en actoren stimuleren tot actieve participatie in het optimaliseren van de geestelijke gezondheid
 • de reflectie ondersteunen met betrekking tot bepaalde probleempunten in de geestelijke gezondheids(zorg)

Werk en geestelijke gezondheid : een prioriteit

Met het boek "Dicht bij de mensen" (ed.2005 - Koning Boudewijnstichting) als inspiratiebron werkt het Fonds vanaf 2007 met driejaarlijkse cycli rond één van de thema's uit het boek.

Eerste driejaarlijkse cyclus (2007-2009)

De eerste driejaarlijkse cyclus had als thema Werk en geestelijke gezondheid. Zowel de uitval uit het arbeidscircuit als de (re-)integratie via arbeid van mensen met psychische problemen kwamen aan bod.

Daarom organiseerde het Koningin Fabiolafonds rond dit thema een overlegproces met de actoren op het terrein. Op 5 juni en op 20 september 2007 vond een rondetafel plaats om het terrein te verkennen, ervaringen uit te wisselen en 'good practices' in het licht te stellen.

De resultaten van deze rondetafels werden vertaald in een projectoproep ter ondersteuning van innoverende initiatieven in het werkveld. Resultaten én projectoproep werden voorgesteld op 9 november 2007 in het Dr. Guislain Museum in Gent ter gelegenheid van de viering "Koningin Fabiola: 40 jaar aandacht voor de geestelijke gezondheid".

De oproep 'Anders' op het werk. Ervaring als deskundigheid had als doel het belang van de ervaringsdeskundigheid in het traject van arbeids(re)integratie van mensen met psychische problemen of met een psychische handicap duidelijk te stellen.

In 2008 werden tien projecten financieel ondersteund. Zij werden in 2009 geëvalueerd.

Tweede cyclus (2010-2013)

De tweede cyclus stelde het Koningin Fabiolafonds in staat om haar actie rond het thema Werk en Geestelijke Gezondheid voort te zetten.

In 2011 ging het Koningin Fabiolafonds samenwerken met het Julie Rensonfonds en de Koning Boudewijnstichting om nog doeltreffender te kunnen zijn.

De drie partners besloten de krachten te bundelen en stelden de volgende vier doelstellingen voorop :

 • psychische kwetsbaarheid erkennen en zichtbaarheid geven;
 • een benadering promoten die de autonomie van de patiënt en zijn netwerk bevordert;
 • de rechten van psychiatrische patiënten verdedigen;
 • gebruikmaken van reeds opgedane ervaring.

Het Koningin Fabiolafonds, het Julie Rensonfonds en de Koning Boudewijnstichting waren op verschillende manieren actief :

 • ondersteuning van projecten en toekenning van beurzen en aanmoedigingsprijzen in België om het profesionele (her)inschakelingstraject van mensen met psychische stoornissen te verbeteren;
 • onderzoek naar de valkuilen van inactiviteit;
 • organisatie van focusgroepen en interviews (verzamelen van ervaringen van gebruikers) om de gebruikers een stem te geven bij het bouwen van bruggen tussen de arbeidswereld en de wereld van de geestelijke gezondheidszorg;
 • opstelling van aanbevelingen vanuit het standpunt van de gebruikers om een betere samenwerking tussen de zorg- en werksystemen tot stand te brengen.

De Fondsen en de Stichting hebben voor 2013-2014 ook twee onderzoeken gepland over de praktische begeleiding en de ondersteunende diensten waarop mensen met psychische problemen en hun omgeving een beroep doen om hun levenskwaliteit te verbeteren.

Deze onderzoeken, uitgevoerd door de Universiteit van Bergen en de KUL-LUCAS, hebben in 2015 geleid tot de uitgave van twee publicaties bij Uitgeverij Lannoo Campus: ‘Herstel in de praktijk – Psychisch kwetsbare personen beter ondersteunen’ en ‘Herstellen doe je zelf– Hoopvol leven met een psychische kwetsbaarheid’.

2015-2019

Het Koningin Fabiolafonds, dat nog altijd samenwerkt met het Fonds Julie Renson en de Koning Boudewijnstichting, is momenteel van start gegaan met een nieuw actieprogramma over vijf jaar (2015-2019).

De partners hebben drie doelstellingen voor hun werk vastgesteld:

 • de organisaties versterken die actief zijn op het gebied van herstel van geestelijke gezondheid;
 • een onderzoek uitvoeren over de beelden die in de samenleving bestaan in verband met psychische problemen, ter versterking van de initiatieven die bedoeld zijn om het beeld van psychische aandoeningen in de samenleving te nuanceren;
 • initiatieven ondersteunen die jongeren helpen om de moeilijke stap te zetten van adolescentie naar volwassenheid.

Contact:

Dhr. Yves Dario, Projectverantwoordelijke
Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat 21
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2-549.61.73
Fax: +32 (0)2-511 52 21
dario.y@kbs-frb.be
www.kbs-frb.be