Home / Agenda / Toespraak van Z.M. de Koning aan de Overheden van het land

Toespraak van Z.M. de Koning aan de Overheden van het land

18 januari 2018 tot 27 januari 2018

Toespraak van Z.M. de Koning
aan de Overheden van het land
Brussel, 18 januari 2018

 

Mijnheer de Eerste Minister,

De Koningin en ik danken u van harte voor de vriendelijke wensen namens de overheden van het land.

Dames en heren,

Het is met veel genoegen u bij het begin van dit nieuwe jaar te mogen toespreken. Voor 2018 wens ik u alle geluk toe, voor uzelf en voor al wie u dierbaar is. Het is ook mijn wens voor heel het land, waarvoor u de zorg en verantwoordelijkheid draagt. Nieuwjaar is gewoontegetrouw een moment van bezinning, en van goede voornemens. Het is de gelegenheid om vooruit te kijken, om op verantwoordelijke wijze af te wegen wat succesvol is geweest, wat zo mogelijk nog beter kan en daarvoor bij elkeen het beste naar boven te halen.

Ons land geeft blijk van stabiliteit en standvastigheid. Zo wordt het ook door de buitenwereld erkend. Dat is een belangrijke troef in een onzekere wereld. Stabiliteit is niet gelijk aan immobilisme. Uit onze diversiteit putten we de volle rijkdom.  Wij zijn tegelijk dynamisch en wendbaar, zowel op het economische, maatschappelijke als op het politieke vlak.

Onze economie is open en vitaal. Op het terrein zie ik telkens weer hoe er voortdurend inspanningen worden geleverd die leiden tot een dynamisch en menselijk ondernemerschap. Nu België en Europa opnieuw een krachtiger economische groei kennen, is het van wezenlijk belang dat niemand zich in de steek gelaten voelt. We blijven eraan hechten dat eenieder, op billijke wijze, de vruchten kan plukken van deze opleving. Daarbij verdient een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bijzondere aandacht. Het is onze plicht alle betrokkenen – de bedrijfswereld, het onderwijs en de werkzoekenden – te helpen deze uitdaging samen op te nemen. Dit gaat ons allemaal aan.

We hebben het voorrecht te leven in een zeer diverse samenleving. Wanneer we de harmonie binnen de maatschappij bevorderen, dragen we bij tot haar stabiliteit. België heeft een rijk verenigingsleven. Rondom ons zien we allemaal hoe onze landgenoten spontaan naar oplossingen zoeken en wanneer het nodig is, het heft in eigen handen nemen. Alles wat de cohesie tussen individuen en groepen bevordert, is van het allergrootste belang.

Ons land en onze maatschappij bieden ons dus een stevige basis. Daardoor zijn we goed gewapend tegen de vele nieuwe uitdagingen waar we voor staan. Die uitdagingen zijn met name het gevolg van de verscherpte geopolitieke spanningen in de wereld, de opwarming van de aarde waar men niet meer naast kan kijken of de zeer diepgaande revolutie die de intrede van de artificiële intelligentie met zich brengt. We beschikken in ons bestel over afdoende instrumenten om de veranderingen, die wereldwijd plaatsvinden, in gunstige zin te beïnvloeden. België heeft dus een bevoorrechte plaats in de wereld. Dat geeft ons ook een bijzondere verantwoordelijkheid.

Zo speelt België een sleutelrol bij de Europese eenmaking. De EU blijft een model van hechte samenwerking tussen staten, met alle respect voor hun eigenheid. Het is een goede zaak dat Europa zich het afgelopen heeft herpakt. Voor het eerst is een pijler van sociale rechten goedgekeurd tijdens de top in Göteborg. En er werd beslist de samenwerking met betrekking tot defensie te versterken. 2018 zou een jaar moeten worden van een nieuw elan op het vlak van veiligheid en van de economische en monetaire unie. Laten we ervoor zorgen dat Brussel zijn rol kan blijven spelen als volwaardige hoofdstad van dit Europa in beweging.

Dit jaar heeft de democratie ook opnieuw een afspraak met zichzelf. En een paar maanden later volgen nog verkiezingen.  Dat zijn natuurlijk belangrijke gebeurtenissen in het leven van ons land. Maar de democratie leeft niet alleen op en voor die momenten. Ze neemt een centrale plaats in in de ordening van onze maatschappij en zo draagt ze fundamenteel bij tot de stabiliteit van ons land. 

Dames en heren,

Dat u hier allen zo talrijk, in alle verscheidenheid, aanwezig bent, is de afspiegeling van de vruchtbare wisselwerking binnen onze diversiteit. Het is de perfecte illustratie van de stabiliteit die ons democratisch systeem de burgers biedt. Laten we daar met volle overtuiging voor gaan.