Home / Agenda / Toespraak van Hare Majesteit de Koningin bij het bezoek aan de Universiteit Gent

Toespraak van Hare Majesteit de Koningin bij het bezoek aan de Universiteit Gent

10 mei 2019

Mijnheer de Rector,
Dames en Heren Professoren,
Beste studenten,

Het is voor mij steeds opnieuw een groot genoegen als ik de kans krijg om te spreken over de uitdagingen die gepaard gaan met de uitvoering van de Agenda voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties. Dat is des te meer het geval als ik over dat thema van gedachten kan wisselen met betrokken, gemotiveerde jongeren. Ik ben dan ook zeer verheugd hier vandaag aanwezig te zijn in mijn hoedanigheid van Pleitbezorger van de SDG’s van de Verenigde Naties.

In het kader van die functie heb ik mij meer bepaald toegelegd op gezondheidskwesties, met bijzondere aandacht voor mentale gezondheid, op het bepleiten van kwaliteitsonderwijs en op gelijke kansen tussen man en vrouw.

Ik ben er mij echter van bewust dat de SDG’s niet van elkaar losgekoppeld kunnen worden en dat er een grote onderlinge afhankelijkheid bestaat in hun toepassing. Inderdaad: het zal bijvoorbeeld heel moeilijk zijn de gezondheidsdoelstellingen te realiseren zolang niet iedereen toegang heeft tot goede gezondheidszorgen of zolang de luchtkwaliteit blijft afnemen. Verder wordt het een hele uitdaging om voor iedereen gezonde voeding te garanderen als de biodiversiteit bedreigd wordt.

In september van dit jaar vinden er in New York twee belangrijke topbijeenkomsten plaats: een topconferentie over klimaatactie en een andere over de SDG’s, twee thema’s die nauw met elkaar verbonden zijn.

De Secretaris-generaal van de Verenigde Naties vond het namelijk nodig de internationale gemeenschap opnieuw te mobiliseren. Er is weliswaar vooruitgang geboekt, maar we stellen spijtig genoeg vast dat die traag, te traag verloopt om tegen 2030 de ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken die in 2015 in onderlinge overeenkomst vastgelegd werden.

Dit zal bijgevolg extra inspanningen vergen van zowel de publieke als de privésector, maar ook van niet-gouvernementele organisaties, van het verenigingsleven en van elke burger. De Agenda 2030 beslaat immers een zeer ruim toepassingsdomein, gaande van een drastische vermindering van armoede en ongelijkheid, een wereldwijde verbetering van kwaliteitsonderwijs, gezondheid en tewerkstelling, tot goed bestuur of nog het klimaat en de oceanen. Er wordt bovendien nog uitdrukkelijk bij vermeld dat niemand mag uitgesloten worden.

Om die agenda in praktijk te brengen moeten transities overwogen worden die in bepaalde gevallen onze levenswijze ingrijpend zullen veranderen. Iedereen wordt ermee geconfronteerd, iedereen zal verantwoordelijkheid moeten nemen.

Voor duurzame veranderingen moeten we in de eerste plaats oplossingen blijven voorstellen en ontwikkelen, bijvoorbeeld om het verbruik van niet-duurzame energiebronnen te beperken en voedselverspilling tegen te gaan.

Daarnaast moeten we inzetten op nieuwe productie- en consumptiepatronen. Die oplossingen moeten tegelijkertijd effectief en toegankelijk zijn.

Aan ideeën ontbreekt het niet, integendeel: het aantal voorstellen in die zin neemt alsmaar toe. Maar die innoverende ideeën moeten nog uit hun silo’s treden, meer bekendheid verwerven, terrein winnen en uiteindelijk uitgroeien tot een netwerk.

In dat opzicht pleit SDG 17 ervoor dat er meer partnerschappen tot stand zouden komen om de realisatie van alle SDG’s te versnellen. Dit kan enkel slagen indien wordt samengewerkt tussen zij die ijveren voor een duurzamere landbouw, die voor iedereen kwaliteitsonderwijs trachten te garanderen of die nieuwe, meer rechtvaardige vormen van tewerkstelling nastreven.  

Ook de academische wereld zal uiteraard een essentiële rol spelen: ze zal meer moeten inzetten op innovatie in onderwijs en onderzoek, zodat nieuwe technologieën, nieuwe modellen, nieuwe attitudes ontstaan. De academische wereld is bovendien de aangewezen actor om internationale samenwerking te bevorderen over thema’s die verband houden met duurzame ontwikkeling.

Een paar weken geleden bracht ik samen met u, Mijnheer de Rector, en met voormalige Secretaris-generaal van de Verenigde Naties de Heer Ban Ki-moon, een bezoek aan de Global Campus van UGent in Incheon in Korea. Die campus illustreert op prachtige wijze hoe uw universiteit internationale uitstraling geeft aan haar reflectie over duurzaam onderzoek en duurzame oplossingen. 

Ik houd er aan mij ook te richten tot de jongere generatie, meer bepaald de studenten: u bent essentiële actoren van de verandering; steeds gemotiveerd en mondig. Jongeren zijn zich goed bewust van wat er op het spel staat in de wereld waarin zij als volwassenen zullen leven. U staat bovendien open voor innovatie.  

En nieuwe ervaringen schrikken u niet af. U bent creatief en via allerlei netwerken met de hele wereld verbonden. Sommigen onder u zijn de besluitvormers van morgen. Solidariteit is voor u geen loos begrip. Kwaliteitsonderwijs over de SDG’s, ook op universitair niveau, is van cruciaal belang.

Even belangrijk is het bestendigen van uitwisselingen met andere jongeren van over de hele wereld die met dezelfde vragen zitten over de toekomst.

Diezelfde boodschap heb ik overgebracht aan de studenten van de Universiteit van Maputo, met wie ik een onderhoud heb gehad tijdens mijn recent bezoek aan Mozambique. Ook zij waren overtuigd van de rol die jongeren kunnen spelen in de ontwikkeling van hun land.

Ze waren bovendien vastberaden om zich daarvoor ten volle in te zetten. Maar ondertussen worden ze geconfronteerd met een realiteit die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen: Mozambique werd sindsdien namelijk zwaar getroffen door twee cyclonen die jarenlange inspanningen tenietgedaan hebben. En dit terwijl het land ook in normale omstandigheden al het hoofd moet bieden aan enorme uitdagingen op het gebied van volksgezondheid, waterbevoorrading, kwaliteitsonderwijs en economische ontwikkeling.

Ik weet dat uw universiteit zelf een grondige en transversale reflectie heeft opgezet over de uitvoering van de SDG’s, over duurzame oplossingen en de noodzakelijke transitie.

De kennismaking met de ‘Mobble’, de duurzame woonmodule die u ontworpen hebt, was voor mij een ideale aanzet! Ik kijk er dan ook naar uit meer te vernemen over de concrete realisaties van studenten, professoren en vorsers, maar ook over uw toekomstige projecten.

Ik wil u hierbij van harte feliciteren voor uw engagement en enthousiasme, maar ook voor de toekomstvisie die uw gezamenlijke drijfveer is.

 

Enkel het gesproken woord telt.