Home / Agenda / Toespraak ter gelegenheid van het symposium over Duaal Leren

Toespraak ter gelegenheid van het symposium over Duaal Leren

12 februari 2019

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning*
ter gelegenheid van het symposium over Duaal Leren
Koninklijk Paleis te Brussel

Dames en Heren Ministers,
Dames en Heren,
Beste studenten,

Graag heet ik u van harte welkom op dit symposium – waarbij wij samen een stand van zaken opmaken van de recente ontwikkelingen inzake duaal leren in België en voorstellen en aanbevelingen voor de toekomst zullen bespreken. Vandaar de zeer toepasselijke ondertitel voor deze studiedag: “Duaal leren en beyond.”

Uw talrijke aanwezigheid hier is het zoveelste bewijs van de grote en diverse belangstelling voor dit thema. Niet alleen bij beleidsmakers en ondernemers, maar ook bij schooldirecties, leerkrachten én heel wat jongeren die voor ingrijpende keuzes voor hun toekomst staan.

Duaal leren, daar hoef ik u niet van te overtuigen, heeft veel voordelen.

De ervaring in landen zoals Duitsland en Zwitserland leert ons dat duaal leren een oplossing biedt voor heel wat uitdagingen. Uitdagingen van zowel economische als maatschappelijke aard. Het verbindt de onderwijswereld en het bedrijfsleven. En het zorgt voor minder jeugdwerkloosheid.

Door de nauwe samenwerking tussen het onderwijs en de bedrijfswereld wordt de praktische kennis van de bedrijven in de school binnengebracht. In het bedrijf vullen mentoren de taak van leerkrachten aan. De noodzakelijke theoretische basis wordt dan weer verzekerd door het onderwijs zelf, op een pedagogisch verantwoorde manier.

Daarnaast verkleint duaal leren de kloof tussen wat op school wordt aangeleerd en de behoeften van het bedrijfsleven. De nood aan technische en technologische profielen is immers zeer hoog. De uitbreiding van duaal leren naar met name het hoger onderwijs of de werkzoekenden is dan ook een zeer welkome evolutie.

Duaal leren biedt jongeren een direct, praktisch en tastbaar inzicht in de job waarvoor ze opgeleid worden. Maar het laat hen ook toe veel ruimer hun talenten, kwaliteiten en competenties te ontdekken. Door deze boeiende ontdekkingstocht kunnen ze zich beter oriënteren in hun studies en in het leven. Duaal leren biedt kansen aan jongeren die al vroeg hun praktische vaardigheden willen inzetten. Al is duaal leren natuurlijk ook veeleisend: de theoretische kennis moet immers op kortere tijd verworven worden dan bij een klassiek opleidingstraject.   

De impact van de digitale revolutie op de arbeidsmarkt kan niet overschat worden. Als gevolg ervan zullen er ongetwijfeld banen sneuvelen. Maar daarnaast komen er dankzij de technologie nog meer nieuwe jobs bij, die andere competenties vereisen: een uitdaging voor zowel het onderwijs als de bedrijfswereld.

Daarom ben ik ervan overtuigd dat duaal leren een onmisbare schakel is in een doeltreffende voorbereiding op de toekomst. En de toekomst, dat is nu.

Ik verheug mij erop dat dit symposium allen samenbrengt die bij duaal leren betrokken zijn: leerlingen, ouders, mentoren, directeurs, ondernemers en administraties. Er is inzake duaal leren in België heel wat werk verricht, een hele weg is afgelegd sinds ons eerste werkbezoek aan Duitsland in 2015, het symposium in het Egmontpaleis in 2016 en ons werkbezoek aan Zwitserland in 2017.

Mijn zeer hartelijke dank voor de vele inspanningen die jullie hier samen voor hebben geleverd.

Ik kijk met belangstelling uit naar de getuigenissen van de mensen op het terrein en de bespreking van mogelijke pistes voor het verder uitbouwen van duaal leren in ons land. Maar ook naar de uiteenzettingen van sprekers die hun visie zullen geven op het onderwijs en de arbeidsmarkt van morgen.

Laat dit ook een mooie gelegenheid zijn om met elkaar vernieuwd kennis te maken, naar elkaar te luisteren en van elkaar te blijven leren.

Ik wens u een aangename en vruchtbare namiddag toe.

 

*Enkel het gesproken woord telt