Werking

De Koning wordt bijgestaan door het Huis van de Koning , een groep medewerkers die hem helpen alle aspecten van zijn publieke functie als Staatshoofd te vervullen.

Het Huis van de Koning bestaat uit zes autonome departementen. Elk departementshoofd heeft de leiding over zijn departement en legt verantwoording af aan de Koning.

Samen vormen deze departementshoofden "Het Directiecomité van het Hof".

Het Directiecomité van het Hof

Het Directiecomité van het Hof, waarvan het secretariaat verzekerd wordt door het Hoofd van het Departement Protocol, is samengesteld uit de hoofden van de 6 departementen en is belast met de uitwerking van het algemeen beleid van het Paleis, het voorstellen van een programma op korte en middellange termijn en het bevorderen van de communicatie en de coördinatie tussen de departementen en met de Huizen van de Prinsen en Prinsessen.

Naar boven

De Kabinetschef van de Koning

De Kabinetschef van de Koning is belast met het opvolgen van de politieke en administratieve materies en onderhoudt de contacten met de regering en de politieke, syndicale en industriële wereld. Hij staat de Koning bij in de opvolging van de politieke actualiteit.

De Kabinetschef informeert de Koning over het verloop van de nationale politieke, economische en sociale agenda die hij dagdagelijks opvolgt. Hij doet voorstellen voor de politieke audiënties van de Koning en bereidt deze voor. Hij staat de Koning ook bij in de voorbereiding van toespraken.

Hij wordt bijgestaan door verschillende medewerkers:

  • De Juridische Adviseur, Adjunct van de Kabinetschef, kijkt de documenten na die de Koning ter ondertekening voorgelegd worden en staat de Kabinetschef bij.
  • De Persadviseur, Adjunct van de Kabinetschef, verzorgt de contacten met de Belgische en buitenlandse geschreven en audiovisuele pers. Hij verspreidt de persberichten en regelt de contacten met de pers tijdens de activiteiten van de leden van de Koninklijke Familie, zowel op het Paleis als daarbuiten.
  • De Archivaris bewaart de archieven van de departementen en diensten van het Paleis bij en houdt er een inventaris van bij. Dit archief bevat ook de documenten van vroegere Paleisdiensten die inmiddels niet meer bestaan. De Archivaris staat tevens ter beschikking van vorsers die het archief wensen te raadplegen.

Naar boven

De Intendant van de Civiele lijst van de Koning

De Intendant van de Civiele Lijst van de Koning staat in voor de leiding over en het beheer van de materiële en financiële middelen alsook het personeel van het Huis van de Koning. De Intendant van de Civiele Lijst van de Koning vervult eveneens de functie van Adviseur van de Koning in de domeinen "Energie, wetenschappen en cultuur" alsook die van beheerder van de jachtrechten van de Koning.

Hij wordt bijgestaan door de Commandant van de Koninklijke Paleizen en de Schatbewaarder van de Civiele Lijst van de Koning.

  • De Commandant van de Koninklijke Paleizen is belast met het in stand houden en het onderhoud van het Paleis, de Kastelen en de Residenties. In nauwe samenwerking met de Protocolchef, staat hij in voor de logistieke ondersteuning der activiteiten (personeel, vervoer). Hij is eveneens Directeur van de Koninklijke Jachten.
  • De Schatbewaarder van de Civiele Lijst van de Koning is hoofdzakelijk belast met het toezicht over de financiële middelen, de boekhouding en het personeelsbeheer.

Naar boven

Het Hoofd van het Militair Huis van de Koning

Het Hoofd van het Militair Huis van de Koning staat de Vorst bij met het uitoefenen der bevoegdheden die de Grondwet hem toekent op het vlak van Defensie. In deze context volgt hij de internationale veiligheidstoestand op de voet alsook de standpunten die internationale organisaties in deze materie innemen en licht de Koning hierover in. Hij houdt de Koning eveneens op de hoogte van de situatie, de middelen, de werking en de opdrachten van onze Strijdkrachten.

In nauwe samenwerking met het Kabinet van de Koning en het Departement Buitenlandse Betrekkingen kadert hij het nationale defensie- en veiligheidsbeleid in de context van het buitenlands beleid.

Het Hoofd van het Militair Huis onderhoudt eveneens de contacten met de verschillende verantwoordelijken op het domein van wetenschappelijk onderzoek, de politie- en, inlichtingendiensten, de hulpdiensten, de sport, de vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen. Hij adviseert de Koning in deze materies.

In het kader van de interne werking van het Paleis, verzekert het Hoofd van het Militair Huis de coördinatie met het Veiligheidsdetachement van het Paleis en heeft hij de leiding over de informaticadienst.

Het Militair Huis wordt geleid door een opperofficier die wordt bijgestaan door een hoofdofficier, Adviseur bij het Militair Huis.

Tot het Militair Huis behoren eveneens de Vleugeladjudanten en de Ordonnansofficieren :

  • De vleugeladjudanten zijn opperofficieren of hoofdofficieren die door de Koning belast worden belangrijke bezoekers te begeleiden of de Koning te vertegenwoordigen op gelegenheden waarop hijzelf niet kan aanwezig zijn.
  • De ordonnansofficieren van de Koning zijn, volgens beurtrol, permanent ter beschikking van de Vorst, vergezellen hem bij zijn verplaatsingen en staan hem bij in de praktische uitvoering van zijn taken.

Naar boven

De Protocolchef van het Hof

De Protocolchef van het Hof is verantwoordelijk voor de organisatie en het goede verloop van de openbare activiteiten van de Koning en de Koningin, in overleg met de verschillende departementen. Hij is bovendien belast met de organisatie van de vergaderingen van het Directiecomité en de opstelling der vergaderingverslagen. Hij verzekert ook de coördinatie tussen de verschillenden Huizen en Diensten. De Protocolchef wordt bijgestaan door de Secretaris van de Koningin, die hoofdzakelijk belast is met het voorstellen en voorbereiden van de audiënties en bezoeken van de Koningin. De Secretaris geeft eveneens advies aan de Koning op het culturele vlak en helpt de Protocolchef bij de voorbereiding der activiteiten.

Naar boven

Het Hoofd van het Departement Buitenlandse Betrekkingen

Het Hoofd van het Departement Buitenlandse Betrekkingen licht de Vorst in over de evolutie van de internationale actualiteit en staat de Koning bij op diplomatiek vlak tijdens zijn officiële bezoeken aan het buitenland.

Hij bereidt de Koning voor op zijn activiteiten met internationaal karakter (audiënties van bezoekende Staatshoofden of hoge buitenlandse gasten in ons land, audiënties van ambassadeurs naar aanleiding van de overhandiging van hun geloofsbrieven of bij hun afscheid).

Hij is de contactpersoon op het Paleis voor de buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigen geaccrediteerd bij de Koning, met dien verstande dat deze vertegenwoordigen ertoe gehouden worden hun aanvragen voor een audiëntie bij de Koning niet rechtstreeks aan het Paleis over te maken maar wel, via verbale nota, aan de Protocolchef van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Het Hoofd van het Departement Buitenlandse Betrekkingen adviseert de Koning eveneens op economisch vlak.

Naar boven

Het Hoofd van het Departement Rekwesten en Sociale Zaken

Het Hoofd van het Departement Rekwesten en Sociale Zaken staat in voor de behandeling van verzoeken en vragen om sociale hulp die gericht zijn aan de Koning, de Koningin of andere leden van de Koninklijke Familie.

Het Hoofd van het Departement Rekwesten en Sociale Zaken adviseert de Koning over :

  • Koninklijke gunsten zoals : de permanente of punctuele Hoge Bescherming, de toekenning van de titel "Koninklijk" aan sommige verenigingen, het erevoorzitterschap, de prijzen voor laureaten, het peterschap van de petekinderen van de Vorsten, de titel van speciale vertegenwoordiger(ster), het gebruik van een Koninklijke benaming, enz...
  • Felicitaties voor jubilarissen (huwelijken, honderdjarigen...

Het Hoofd van het Departement Rekwesten en Sociale Zaken adviseert de Koning eveneens op het sociaal vlak en voor de bijhorende activiteiten.

Naar boven