Kerstboodschap van Z.M. de Koning (2009)

  • 24/12/2009 - 04/01/2010
Zie ook:
Thema:
Plaats:
Noel 2009

Toespraak van Z.M. de Koning

ter gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar

Brussel, 24 december 2009

 

Dames en Heren,

 

Bij dit jaareinde denk ik opnieuw aan de talrijke personen die hun baan hebben verloren, en aan hun families. Ik kan hun ontreddering best begrijpen. De Federale regering, de regeringen van de Gewesten, en de sociale partners stellen alles in het werk om de impact van de economische crisis op de werkgelegenheid te beperken. Ik dank ze daarvoor en wil ze aanmoedigen hun actie vastberaden verder te zetten.

 

Niettegenstaande deze zorgwekkende toestand zijn er ook lichtpunten voor ons land. Zo sta ik erop de prachtige aanstelling van de heer Herman Van Rompuy tot allereerste permanente Voorzitter van de Europese Raad te huldigen. Die benoeming is bijzonder eervol voor hemzelf en voor ons land, en zij waarborgt vooruitgang voor Europa. Ik kom daar later op terug.

 

Nu wens ik eraan te herinneren dat in oktober jongstleden onze landgenoten, en talrijke personen overal ter wereld, met grote blijdschap het universele huldebetoon aan Jozef De Veuster, beter bekend als pater Damiaan, hebben toegejuicht. Bij ons overstijgt zijn uitstraling de filosofische en communautaire tegenstellingen, zoals zijn populariteit zowel in het Noorden als in het Zuiden daarvan getuigt. Het is zeldzaam, maar Jozef De Veuster mag wel degelijk een "Profeet in eigen land" worden genoemd.

 

Die eensgezinde waardering is het bewijs dat waarden als solidariteit en respect voor de menselijke waardigheid, waaraan Damiaan een unieke vorm heeft gegeven, nog hoog in het vaandel staan bij de Belgen. Op die wijze de weg van de radicale solidariteit ingaan tot het uiterste toe, bezorgde Damiaan universele genegenheid. Ook vandaag nog. President Obama verklaarde in een boodschap aan de Belgen, en ik citeer: " Ik wil mijn diepste bewondering uitdrukken voor het leven van pater Damiaan De Veuster... Ik wil ook mijn beste wensen overmaken aan het Koninkrijk België en aan de Belgen, die trots mogen zijn pater Damiaan tot een van hun helden te mogen rekenen." Einde citaat.

 

Maar Damiaan is niet alleen een heroïsche figuur. Zijn voorbeeld moet ons vandaag inspireren tot grotere solidariteit, in het bijzonder met de meest kwetsbaren in onze samenleving.

 

Er is ook een tweede onderwerp dat ik samen met u wou aansnijden. Het betreft de belangrijke vooruitgang die recent werd verwezenlijkt op het vlak van de Europese eenwording. Immers, het Verdrag van Lissabon werd kort geleden, door alle 27 lidstaten van de Europese Unie geratificeerd. Dit is het eindpunt van een lange en moeilijke procedure die acht jaar geleden in gang werd gezet met de Verklaring van Laken van 2001.

 

Die goedkeuring van het Verdrag van Lissabon is belangrijk want zij betekent de aanvang van een nieuwe etappe in de Europese eenmaking. Immers, de besluitvorming in de Unie wordt fel verbeterd want de lidstaten hebben op talrijke gebieden aan hun vetorecht verzaakt. Hierdoor kunnen vele kwesties met een gekwalificeerde meerderheid worden beslecht. Ook heeft Europa zijn eerste President, onze landgenoot Herman Van Rompuy, en zijn Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken, Lady Ashton, aangeduid. En ten slotte werd de rol van het Europees Parlement uitgebreid en zal een nieuwe Commissie worden aangesteld.

 

Die belangrijke voortgang zal Europa de mogelijkheid bieden nog efficiënter op te treden op binnenlands vlak en zijn rol beter te vervullen in grote internationale dossiers als het klimaat, de economische en financiële internationale onderhandelingen, de ontwikkelingssamenwerking en de vrede in de wereld. Die voortgang weerspiegelt ook de kracht en het dynamisme van het Europese project dat hindernissen met geduld en vastberadenheid opzijzet. Bij deze gelegenheid wil ik al onze politieke verantwoordelijken, die opeenvolgend en voorbeeldig aan die vooruitgang hebben meegewerkt, oprecht gelukwensen.

 

Die vooruitgang kan ook ons land ten voorbeeld worden gesteld. Ook bij ons kunnen verscheidenheid en uiteenlopende standpunten tussen bevolkingsgroepen de cohesie soms zwaar op de proef stellen. Maar we dienen, tot welzijn van onze medeburgers, creatief, vertrouwend en vastberaden de hinderpalen te overstijgen.

 

Dit is de voorwaarde om verder onze constructieve rol in Europa waar te maken. Immers, het zou ons aan geloofwaardigheid ontbreken mochten we de lidstaten aansporen hun tegengestelde standpunten te overstijgen als we daar in ons eigen land niet in slagen. Ik vertrouw erop dat de regering onder leiding van de Heer Yves Leterme, en alle politieke verantwoordelijken, daarin succesvol zullen zijn.

 

Met die betrachting naar samenhang en verstandhouding, die een  overgrote meerderheid van onze bevolking deelt, zeggen de Koningin en ikzelf en onze ganse familie u : Vrolijk Kerstfeest en  Gelukkig Nieuwjaar!