Staatsbezoek - Rijsel

  • 29/10/2003
Zie ook:
Thema:

Mijnheer de Minister,
Mevrouw de Burgemeester,

De Koningin en ikzelf danken U voor uw zeer vriendelijk welkomstwoord en onthaal in dit prachtig Paleis voor Schone Kunsten. Dit uitgelezen cultureel centrum met kunstwerken van Dirk Bouts, Peter Paul Rubens en Jakob Jordaens, met zijn merkwaardige reliëfplaten van versterkte steden, is een plaats bij uitstek om eraan te herinneren hoe diepgaand onze gemeenschappelijke wortels zijn. Wij weten, Mijnheer de Minister, dat uw grote gehechtheid aan deze regio U werkelijk inspireert in uw belangrijke politieke verantwoordelijkheden. Uzelf, Mevrouw, komt dikwijls naar België om er onze musea te bezoeken en aan ons cultureel leven deel te nemen. Wees er zeker van dat U bij ons steeds zeer welkom is, zoals uw vader dat jarenlang ook is geweest.

Heren Ministers-presidenten,
Dames en Heren Ministers,
Excellenties, Dames en Heren,

De keuze van Rijsel en van de regio Nord-Pas de Calais om ons Staatsbezoek aan Frankrijk af te sluiten, was om vele redenen evident. De verbondenheid van Rijsel, hoofdstad van Frans-Vlaanderen, met de grote steden van Vlaanderen en Henegouwen is eeuwenoud. In de negentiende eeuw emmigreerden vele van mijn landgenoten naar uw gewesten. De Koningin is blij de buurt van Wazemmes te kunnen bezoeken waar zich vroeger zoveel Belgen hebben kunnen vestigen.
De bloeiende textielsector, aan beide kanten van de grens, legde de basis van onze nauwe economische betrekkingen en dat was een vroeg voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking. Deze regio, gekenmerkt door opmerkelijk dynamisme en door haar troeven op het vlak van handel en technologie, is nog steeds één van onze belangrijkste economische partners en talrijke Belgische investeerders hebben er zich gevestigd.

De vele persoonlijke relaties, de activiteit van de grensarbeiders, de mogelijkheden die deze regio biedt om er een baan of een vorming te krijgen, hebben een zodanig dicht netwerk geweven dat weinigen hier in Rijsel niet ergens een band met België hebben.
Sedert de Middeleeuwen hebben de fundamentele vrijheden van onze steden en onze burgers, gesymboliseerd door onze Belforten, van onze contreien een bakermat gemaakt van humanisme en respect voor de identiteit van de andere. Het zijn vandaag basiswaarden in onze samenleving.

Het is dan ook niet te verwonderen, Excellenties, Dames en Heren, dat zoveel verbondenheid en gemeenschappelijke waarden ons ertoe hebben gebracht de grensoverschrijdende samenwerking als leidraad en thema te kiezen voor ons bezoek aan Rijsel. Vandaag werkt die samenwerking volgens meerdere krachtlijnen. Hetzij ingevolge een Frans-Belgisch Verdrag, hetzij overeenkomstig akkoorden tussen regionale entiteiten, provinciale of gemeentelijke, hetzij tengevolge van een gemeenschappelijk gewenst partenariaat. Ons programma zal vandaag al die bestanddelen van onze almaar intensievere samenwerking aan de orde stellen.

Wij verheugen er ons ook over, Mijnheer de Minister, Mevrouw de Burgemeester, dat Rijsel volgend jaar, Culturele Hoofdstad van Europa zal worden. Ik ben ervan overtuigd dat vele van mijn landgenoten uw tentoonstellingen zullen bezoeken en ook aan de talrijke activiteiten zullen deelnemen die bij die gelegenheid plaatsvinden. Uw verbroedering met Luik, uw afspraken met Antwerpen voor de Rubens tentoonstelling, uw partenariaat met Bergen, Doornik en Kortrijk in het kader van het cultureel centrum ?Maison Folie? voorspellen een nieuwe belangrijke vorm van grensoverschrijdende samenwerking. Wij stellen het zeer op prijs dat U onze instanties en in het bijzonder onze Gemeenschappen en Gewesten heeft uitgenodigd om deel te nemen aan dit project dat ons allen bijzonder ter harte gaat.

Ik wens U veel succes in de voorbereiding van die grootse gebeurtenis en ik nodig iedereen uit het glas te heffen op de vriendschap en de uitstekende samenwerking die ons steeds meer bindt.