Staatsbezoek - `Copit`

  • 29/10/2003
Zie ook:
Thema:

Mijnheer de Voorzitter,

Uw hartelijk onthaal en uw vriendelijke woorden van welkom treffen mij bijzonder. Ik dank er U oprecht voor. De geest van goede nabuurschap die ons drie dagen durende Staatsbezoek aan Frankrijk heeft gekenmerkt, wordt hier heel sprekend uitgedrukt. Ik ben dankbaar dat U ons hier, bij U thuis, op de zetel van het stedelijk gewest van Rijsel wenst te ontvangen. Deze gelegenheid wil ik dan ook te baat nemen om hulde te brengen aan uw visie en uw pionierswerk op verschillende vlakken zoals die van de intercommunale samenwerking of van de stedelijke metropoolfunctie. De instellingen dichter bij de burgers brengen, dialoog en integratie aanmoedigen, een stadsomgeving creëren die tegelijk modern is en menselijk blijft, ziedaar enkele prioriteiten, Waarde Heer Mauroy, die uw politieke actie gedurende jaren hebben gekenmerkt. U heeft ze ook toegepast hier in Rijsel, een metropool die de Belgen bewonderen en waarvan de uitstraling almaar groeit.

Heren Ministers,
Excellenties, Dames en Heren,

In tien jaar tijd heeft deze Permanente Conferentie zich een reputatie opgebouwd van heus laboratorium inzake grensoverschrijdende samenwerking. Wellicht heeft dat de Franse regering beïnvloed toen zij, in november 2002, aan uw Regio het recht toekende om te experimenteren op het vlak van de grensoverschrijdende samenwerking. Het zal niemand verwonderen dat het stedelijk gewest van Rijsel er de spil van werd. De volle medewerking van de Belgische instanties, federale, regionale, provinciale en gemeentelijke staat vast. Wij wensen uw actieve partners te zijn in deze Conferentie, en ons Consulaat Generaal te Rijsel is daarbij een kostbare schakel.

Ik wens U hier bijzonder te danken, Mijnheer Mauroy, voor uw persoonlijke, onafgebroken en doorslaggevende inspanningen die tot het sluiten van het Frans-Belgisch verdrag van april 2002, inzake de grensoverschrijdende samenwerking, hebben bijgedragen. Dit verdrag laat de GPCI toe haar operationaliteit te verhogen door de mogelijkheid te voorzien gemeenschappelijke organen op te richten.

Het verheugt mij dat de werkgelegenheid als thema voor deze conferentie werd weerhouden. Het wordt ontegensprekelijk een prioritair domein in onze verdere samenwerking. Grensarbeiders kennen dezelfde uitdagingen als hun andere landgenoten: verhoogde mobiliteit, permanente vorming, uitwisseling van kennis en toepassing van nieuwe technologie, flexibiliteit. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de besluiten van uw werkzaamheden onze politieke verantwoordelijken zullen kunnen inspireren.

De veiligheid van de burger is een andere prioriteit die op alle bestuursniveaus een intense en efficiënte samenwerking vereist. De samenwerking op het terrein van de ordediensten van onze beide landen is een instrument van het allergrootste belang in de strijd tegen de grensoverschrijdende criminaliteit.

De werkzaamheden van deze Permanente Conferentie kunnen model staan voor andere vormen van samenwerking en deze ten goede komen. Het Forum dat deze morgen plaats vond, heeft trouwens de bedoeling een overlegorgaan te worden voor al de overheden die bevoegd zijn op het vlak van grensoverschrijdende aangelegenheden.

Mijnheer de Voorzitter,
Heren Ministers,
Excellenties, Dames en Heren,

Ik druk de wens uit dat de intense en veelzijdige coöperatie die nu al tussen Franse en Belgische autoriteiten bestaat, zich in de komende jaren verder moge ontwikkelen. Ik weet dat wij op uw actieve medewerking kunnen rekenen en ik wens U allen een succesvolle voortzetting van uw besprekingen.