Staatsbezoek aan Frankrijk - Galadiner

  • 27/10/2003 - 29/10/2003
Zie ook:
Thema:

Mijnheer de President,

Mede in naam van de Koningin wens ik U te zeggen hoezeer dit Staatsbezoek aan Frankrijk ons verheugt. Het biedt ons de gelegenheid onze economische en culturele banden te benadrukken, en onze geografische nabijheid te onderstrepen. Eigenlijk is dit een bezoek aan een goede buur, aan een bevriend land en een jarenlange partner, een plechtige uiting van de oude vriendschap tussen onze twee volkeren.

Mijnheer de President,

Eenieder die uw loopbaan heeft gevolgd, weet dat U grote waarde hecht aan menselijke contacten, aan heuse vriendschap en aan respect voor de andere. U zet uw landgenoten aan tot persoonlijk engagement en spontaan hulpbetoon, en U bestempelt die inzet heel terecht als ?cement van de Natie?. U bent zich ten volle bewust van de grote verantwoordelijkheden die op de schouders van staatslieden rusten: de openbare dienstverlening, de veiligheid, de solidariteit. Wij erkennen in U een man met vaste overtuiging, een Staatsman.

Mevrouw,

?Liefhebben, betekent onvermijdelijk, optimist zijn ?. Die woorden zijn de uwe, Mevrouw. Zij inspireren en bemoedigen zowel de kinderen in de ziekenhuizen als de jongeren uit Oost-Europa die door uw Stichtingen worden bijgestaan.
Edelmoedigheid, oprechtheid, discretie, ziedaar de levensbeginselen die uw optreden bepalen.

Excellenties, Dames en Heren,

Vanaf de vroegste tijden was de bloei van onze gewesten nauw verweven. Clovis, afkomstig van Doornik, werd in Reims gedoopt. Karel Martel, geboren nabij Spa, stierf te Poitiers. En uit Oudenaarde zijn de ambachtslui vertrokken die de faam van de wandtapijten van de Gobelins zullen vestigen.
Vermelden wij nog, dichter bij ons, de Ardennezen Grevisse en Joseph Hanse, de Luikenaar César Franck, de Gentenaar Maurice Maeterlinck, de Antwerpenaar André Castelot en ook Emiel Verhaeren geboren in Vlaanderen aan de Scheldeoevers. En zowel in Frankrijk als in België is men blij de honderdste verjaardag te kunnen vieren van de geboorte van Georges Simenon te Luik en van Marguerite Yourcenar te Brussel. Brussel dat uw architecten Guimard en Girault zoveel is verschuldigd en waar een groot aantal van uw meest vooraanstaande kunstenaars hebben verbleven. Ook de talentvolle Jacques Brel, die ons allen heeft geroerd, kunnen wij niet vergeten. Hun aller herinnering is bij ons nog bijzonder levendig.
De Belgen zowel in het Noorden als in het Zuiden van mijn land, zijn met de Franse cultuur vertrouwd, en zeker ook met enkele heel concrete vormen ervan zoals wijnen en gastronomie.

De ontelbare professionele en persoonlijke banden die tussen onze beide landen tot stand zijn gekomen zorgen ervoor dat Frankrijk nu op vele vlakken, onze eerste partner is geworden.
Allereerst op het vlak van onze burgers. Uw land is voor tal van mijn landgenoten een bevoorrechte toeristische bestemming. Omgekeerd, verwelkomen wij met veel genoegen onze Franse buren die ons zo dikwijls bezoeken.
Vervolgens op het vlak van de instellingen. De bilaterale activiteit tussen onze politieke autoriteiten, onze publieke gezagdragers, onze leiders van wetenschappelijke en culturele instellingen, en onze vorsers, is opmerkelijk. Onze samenwerking op het gebied van ruimteonderzoek, luchtvaartkunde en technologie is intens en zeer ontwikkeld. Bovendien getuigen het Centrum Wallonië-Brussel en ook Vlaanderen, hier in Parijs, met enthousiasme en creativiteit van onze culturele diversiteit.

Het is echter op het vlak van economie en handel dat de banden tussen onze twee landen het opvallendst zijn. De Franse markt wordt door onze ondernemers beschouwd als een quasi natuurlijke uitbreiding van hun activiteit in België. Onze economische traditie die stoelt op middelgrote bedrijven, kan makkelijk kwaliteit en creativiteit, prestatie en flexibiliteit combineren. Onze bedrijven die steeds naar nieuwe mogelijkheden zoeken, cultiveren met hun Franse klanten en partners zeer nauwe contacten.

Het stemt ons blij, Mijnheer de President, dat wij met onze zeer nabije buren uit het Noorden en de Pas de Calais, Picardië, Champagne, de Ardennen, en Lotharingen, nauwe betrekkingen kunnen onderhouden. Ik kijk nu al met belangstelling uit naar het Forum over de toekomst van onze grensoverschrijdende samenwerking, dat ik overmorgen in Rijsel zal bijwonen. Wij wensen dat die samenwerking zo volledig en zo omvangrijk mogelijk zou zijn. De onveiligheid, de economische integratie, het milieu, de strijd tegen de criminaliteit, het zijn alle belangrijke thema?s in onze grensoverschrijdende akkoorden. Deze zijn onmisbaar voor het welzijn van onze burgers.

Mijnheer de President,

Sedert het einde van de Tweede Wereldoorlog diende er zich een nieuw terrein aan voor ons gemeenschappelijk engagement en reflecteren. Ik bedoel de Europese integratie.
Inzake Europese Unie, heeft België met Frankrijk steeds samengewerkt en gedialogeerd. Tussen Parijs en Brussel is de inzet altijd duidelijk geweest: het gaat om de stabiliteit van ons continent, de welvaart van onze burgers, de waardigheid van onze democratieën, kortom, de definitieve verankering van de fundamentele waarden die wij beiden aankleven.
In Brussel vertalen wij die principes soms op een federale wijze, in Parijs worden zij benaderd in een geest van gemeenschap van naties. Maar als het om de beginselen zelf gaat, de fundamenten van ons Europees avontuur, dan kijken we altijd in dezelfde richting.

Dat is ook het geval inzake wereldorde, die de jongste jaren tal van uitdagingen moet aangaan: de mondialisering, de schuld van de Derdewereldlanden, de duurzame ontwikkeling, de culturele verscheidenheid en, spijtig genoeg, het terrorisme.
Tezamen, binnen de Europese Unie, de NAVO, de VN, de Raad van Europa, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, maar ook in de Francofonie, nemen wij onze verantwoordelijkheid op, om recht te laten zegevieren over anarchie, solidariteit over collectief egoïsme, en de mensenrechten over willekeur. In die context komt onze samenwerking op het vlak van veiligheid en defensie tot haar volste recht. Ons gezamenlijk optreden in Afrika is effectief. De Europese operatie ?Artemis? in Kongo, is daar een recent bewijs van.

Mijnheer de President,

Dit prachtig diner op het Elysée is een uitgelezen moment om, eens te meer, het diep vertrouwen, de bevoorrechte relaties tussen onze twee landen te bevestigen.
In deze geest hef ik het glas op de gezondheid van de President en van Mevrouw Chirac, en op de vriendschap tussen Frankrijk en België.