Staatsbezoek aan Bulgarije - Galadiner

  • 14/10/2003
Zie ook:
Thema:

Mijnheer de President,

De Koningin en ikzelf zijn zeer getroffen door het hartelijk en warm onthaal dat ons hier werd betoond. Het is voor ons een groot genoegen uw land te kunnen bezoeken in deze beslissende periode van zijn geschiedenis. Dankzij de toetreding van Bulgarije tot de NAVO en de intensieve onderhandelingen met het oog op zijn lidmaatschap van de Europese Unie, evolueren onze twee landen van goede vrienden naar heuse bondgenoten. Wij verheugen ons hierover. Straks worden België en Bulgarije, krachtens de alfabetische volgorde op de Europese en NAVO-vergaderingen, zelfs permanent goede buren.

Mijnheer de President, Mevrouw,

Het was een waar genoegen U beiden, verleden jaar op het Kasteel te Laken te mogen ontvangen, voor de opening van het Festival Europalia Bulgarije. Velen hebben de pracht kunnen bewonderen van het goud uit Thracië, van de ontroerende religieuze muziek, en van de creativiteit van uw moderne kunstenaars.
Wij zijn heel blij dat u zich thuis voelde in België, net als de Koningin en ikzelf ons hier in Sofia thuis voelen. Als briljante historici, met een grondige kennis van uw land en van de Balkan, zult U voor ons een waardevolle bron van informatie en van verrijking zijn.

Excellenties, Dames en Heren,

Na decennia van verdeeldheid wordt in Europa intensief gewerkt aan de toenadering van naties en volkeren die van elkaar verschillen. Bulgarije ondersteunt met enthousiasme dit proces van Europese eenmaking. In de loop van zijn rijke en vaak moeilijke geschiedenis heeft het Bulgaarse volk steeds kracht geput uit zijn drang naar vrijheid en naar vrede. Uw nationale dichters Ivan Vazov en Christo Botev hebben dat zo treffend beschreven.

In Zuidoost Europa, dat al zo vaak door conflicten werd geteisterd, speelt uw land een voortrekkersrol door zijn initiatieven met het oog op goed nabuurschap en regionale stabiliteit.
Getuige hiervan, Mijnheer de President, is uw opgemerkte tussenkomst op de Europese Top van Porto Carras eind juni. Ik citeer: ?De ontwikkeling van een functionerende vrije markteconomie is de sleutel tot succesvolle integratie van de Westelijke Balkan.? De staten van Zuidoost Europa moeten het bewijs leveren, dat zij de principes van vrijheid en democratie onderschrijven en er naar willen leven; dat zij inspanningen doen om hun economieën te verstevigen binnen een sterk en competitief Europa; dat zij tegenover hun buurlanden een beleid voeren gebaseerd op de Europese normen.? Einde citaat.
Wij weten, Mijnheer de President, dat U in nauwe samenwerking met de Eerste Minister ? een lid van onze familie dat wij sedert zeer lang kennen! - ijvert voor het concreet invullen van deze principes in uw eigen land. U levert grote inspanningen om uw bevolking en de gezagsdragers van het belang hiervan te overtuigen. Ook de integratie van minderheden, de bestrijding van corruptie, en de ontsluiting van economisch achtergebleven gebieden liggen U na aan het hart.

Wij verheugen er ons tevens over, uw land te kunnen beschouwen als een betrouwbare bondgenoot en partner in deze regio. De vriendschap tussen onze beide landen gaat ver terug in de tijd. België was zeer begaan met uw moedige strijd tegen buitenlandse overheersing, zowel in de negentiende als in de twintigste eeuw. De hechte banden van persoonlijke vriendschap tussen Bulgaren en Belgen hebben zich in de loop der jaren nog versterkt.

Tot op vandaag bekleden de Belgische investeerders een prominente plaats in de Bulgaarse economie. Meerdere zeer dynamische Belgische ondernemingen hebben belangrijke partnerschappen aangegaan met Bulgaarse bedrijven.
Vaak nemen onze bedrijfsleiders deel aan programma?s die de Bulgaarse ondernemingen helpen zich aan te passen aan de Europese regelgeving. Wij kijken dan ook met belangstelling uit naar onze ontmoeting met het bedrijfsleven, waarop dit thema verder aan bod zal komen.

Excellenties, Dames en Heren,

Bulgarije onderhoudt nauwe en constructieve banden met zowel de Federale Overheid als met onze Gewesten en Gemeenschappen. Wij hechten ook bijzonder veel belang aan de goede samenwerking tussen onze gerechtelijke instanties en onze politiediensten op het vlak van de bestrijding van mensenhandel en van illegale immigratie.

Dit dichte weefsel van vriendschapsbanden en van samenwerking geeft aan ons bezoek een bijzondere betekenis. Het is onze vurige wens, dat tussen Bulgarije en België almaar nauwere betrekkingen kunnen worden uitgebouwd.

Mag ik dan ook, Excellenties, Dames en Heren, U in die geest uitnodigen een toast uit te brengen op de gezondheid van President Parvanov en Mevrouw Parvanova, en op de hechte vriendschap tussen onze beide landen.