samenvatting

  • 01/01/2000 - 31/12/2001

Na het zeer drukke jaar van hun huwelijk hebben de Prinsen het werkjaar 2000-2001 gebruikt om enerzijds een aantal activiteitsdomeinen verder uit te diepen en anderzijds nieuwe onderwerpen aan te boren.

Vooreerst heeft Prins Filip de activiteiten van zijn in 1998 opgerichte Prins Filipfonds krachtig uitgebreid met onder meer een zeer succesvol project in verband met de media; na een colloquium over de rol van de media in de wederzijdse beeldvorming in de gemeenschappen, heeft dit project aan een aantal journalisten de kans gegeven een stage uit te voeren in een redactie in een ander landsgedeelte. Verder was er ook het project ?Expeditie Europa?, dat erop gericht was Belgische jongeren te laten nadenken over Europa, dit in het kader van het komende Belgische Voorzitterschap. Ook gaat het Fonds verder met zijn reeds bestaande projecten waarbij groepen uit scholen of verenigingen contacten kunnen leggen met soortgelijke groepen uit de andere gemeenschappen van het land, zodat ze elkaar beter leren kennen en waarderen.

Ook als Erevoorzitter van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel heeft de Prins verder geijverd voor het bekendmaken in het buitenland van het potentieel van het Belgische bedrijfsleven en voor het behartigen van de Belgische export. Hiervoor nam de Prins contact op met zowel Belgische als buitenlandse prominenten uit het bedrijfsleven, de zakenwereld, de diplomatie, de politieke wereld en de economische gemeenschap. In de mate van het mogelijke werden de buitenlandse zendingen van de BDBH dit jaar trouwens gekoppeld aan de opdracht die de Prins had aanvaard ter bevordering van het imago van het land. Samen met de Prinses werden aldus zeer succesvolle zendingen uitgevoerd naar New York, Zuid-Korea en Thaïland. Tijdens deze zendingen bleek duidelijk hoe goed de Prins en de Prinses op elkaar ingespeeld waren voor het uitvoeren van die opdracht of, zoals de Prins het zelf uitdrukte ?hun perfecte teamwork?. Verder leidde de Prins, niet vergezeld van de Prinses naar Argentinië, Uruguay en Rusland.

De Prinsen brachten naast deze handelsmissies en imago-zendingen, een werkbezoek aan Frankrijk, waarbij, naast sociale en culturele onderwerpen, ook van iedere gelegenheid werd gebruik gemaakt om het imago van ons land in een goed daglicht te stellen. Tijdens een privé-bezoek van de Prinsen aan de Japanse Kroonprinsen werden contacten gelegd ter bevordering van de Belgische economie in dat land.

Na vier jaar voorzitterschap van de Nationale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (NRDO), aanvaardde Prins Filip, in september 1997, het Erevoorzitterschap van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO). In deze hoedanigheid, zet hij zich verder in om de ideeën van duurzame ontwikkeling beter ingang te doen vinden in brede kringen van onze samenleving. Bewustwording van de dringendheid van gepaste acties zijn immers vitaal voor het behoud van de leefbaarheid van onze planeet voor de komende generaties. In dat kader hield de Prins trouwens een toespraak op het symposium, georganiseerd door het FRDO ter voorbereiding van de opvolgingsconferentie ?Rio+10? in Johannesburg in 2002.

Gesterkt door hun ervaring tijdens de ?Blijde Intredes? van het voorbije werkjaar hielden de Prinsen regelmatig een nauw contact te zoeken met de bevolking. Daarom brengen zij regelmatig uitgebreide bezoeken aan steden en gemeenten, in alle hoeken van het land. Hierbij wordt een zo ruim mogelijk aanbod van thema?s behandeld, maar de nadruk ligt toch vooral op sociale onderwerpen, onderwijs en cultuur. Een breed contact wordt gezocht met de bevolking in het algemeen en de jeugd in het bijzonder. Zo brachten de Prinsen bezoeken aan Oostende, La Louvière, het land van Herve, Turnhout en Durbuy. Telkens bleken deze bezoeken voor de Prinsen een even leerrijke als aangename ervaring.

Op het sportieve vlak gingen de Prinsen het Belgisch Olympische team ter plaatse aanmoedigen in Sydney. Ook de mooie prestaties van RSC Anderlecht in de Champions League en van de jonge Belgische tennissters Justine Hennin en Kim Clijsters trokken uiteraard de aandacht van de Prinsen.

Zowel de Prins als de Prinses hadden ook veel aandacht voor de Belgische Krijgsmacht. Zo bezocht Prins Filip de Belgische troepen in operaties: het Belgisch-Nederlands luchtmachtdetachement in Amendola (Italië) en de Belgisch-Luxemburgse gevechtsgroep Belukos in Kosovo. Samen met de Prinses wenste de Prins de aandacht te vestigen op de Belgische ontmijners die zij bezochten in Meerdaal en Poelkapelle. De Prinses tenslotte had aandacht voor de families van onze militairen in het buitenland tijdens een familiedag in Heverlee.
Gedurende dit werkjaar werd de Prins tevens bevorderd tot Generaal-majoor van de Landmacht en de Luchtmacht en tot Divisie-Admiraal van de Marine.

Als senator van rechtswege volgde de Prins de werking van de Senaat en woonde er enkele conferenties bij.

Verder wenste de Prins zich, tijdens talloze audiënties, grondig te laten inlichten over een zo ruim mogelijk aantal onderwerpen die van belang zijn of waren voor ons land; dit zowel op het vlak van de binnen- en buitenlandse politiek, de sociale evolutie, justitie, onderwijs, wetenschappen.
Een markant feit in het jaar was aankondiging door de Prinsen van de toekomstige Blijde Gebeurtenis.

X X X

De aandacht van Prinses Mathilde ging het voorbije jaar naar een verdieping van haar kennis en contacten omtrent sociale en maatschappelijke problemen. De oprichting van het Prinses Mathildefonds dat speciale aandacht schenkt aan kwetsbare mensen, weerspiegelt het diepe engagement van Prinses Mathilde om, zoals ze zelf vaak zegt, een ?verschil te maken? en een ?stem te geven aan diegene die geen stem hebben? in de wereld. De Prinses wenst hen niet alleen te helpen en bij te staan, maar vooral sterker te maken met respect voor hun eigen waarden. Het activiteitenprogramma van de Prinses geeft uitdrukking aan dit sociaal engagement en had als rode draad het thema opvoeding in al zijn aspecten. Hoewel de eerste jaren bijzondere aandacht zal gaan naar kinderen, worden ook kwetsbare volwassenen niet vergeten. De uitreiking van de eerste Prijs Prinses Mathilde voor een project rond niet-leerplichtige kinderen is gepland voor december 2001.

Aangezien Prinses Mathilde de dialoog tussen daad en denken wenst te benadrukken, hield zij eraan haar derde licentie psychologie, met succes, dit jaar te beëindigen. Haar studies zijn voor haar een middel tot communicatie en beter begrip van diverse probleemgebieden.

De Prinses hecht een groot belang aan directe contacten met mensen , en de vele afgelegde arrondissementsbezoeken komen hieraan gedeeltelijk tegemoet . Talrijke informele en privé-ontmoetingen geven uiting aan haar wens voor een goede en open dialoog met onze bevolking.

Prinses Mathilde zette haar inspanningen verder voor het bekomen van een grondige kennis van de Belgische geschiedenis, de Belgische staatsstructuren en -instellingen. Individuele gesprekken met Belgische en buitenlandse specialisten lieten haar toe zich ook een beter beeld te vormen van de problemen buiten België. Een aantal werkbezoeken werden afgelegd bij instellingen van de Familie van de Verenigde Naties te New York, Genève en Parijs.

Een belangrijke taak van prinses Mathilde is een steun te zijn voor Kroonprins Filip in de uitoefening van zijn verplichtingen. Een groot aantal activiteiten werden dit jaar dan ook tezamen gedaan door de Prinsen. De complementariteit in hun optreden, weerspiegelt een samenhorigheid en eenheid die ook het imago van ons land zowel in binnen- als buitenland versterkt.

Een ander aandachtspunt van de Prinses is cultuur: literatuur, kunst, tentoonstellingen en muziek worden met veel belangstelling gevolgd. Ook sport maakt actief deel uit van haar interessesfeer.

Prinses Mathilde is een jonge moderne vrouw van haar tijd die met menselijke warmte een evenwicht nastreeft tussen haar publieke taken en haar privé-leven. Haar rol van toekomstige moeder bereidt ze met veel inzet voor, zonder evenwel de zorg om de anderen te vergeten.