Nieuwe federale regering

  • 05/12/2011 - 06/12/2011
Zie ook:
Thema:

De Koning ontving op maandagavond 5 december op het Kasteel Belvedère de Heer Elio DI RUPO, Formateur, en heeft hem tot Eerste Minister benoemd.

De Heer DI RUPO heeft de Koning de namen van de Ministers en van de Staatssecretarissen van de nieuwe regering voorgelegd.

De eedaflegging van de Ministers en van de Staatssecretarissen zal plaatshebben op dinsdag 6 december 2011 om 15 uur op het Kasteel te Laken.

De lijst van de Ministers en van de Staatssecretarissen door de Koning benoemd, luidt als volgt:

- De h. S. VANACKERE, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken ;

- De h. D. REYNDERS, Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken ;

- De h. J. VANDE LANOTTE, Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee ;

- De h. V. VAN QUICKENBORNE, Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen ;

- Mevr. J. MILQUET,  Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken ;

- Mevr. L. ONKELINX, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen ;

- Mevr. S. LARUELLE, Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw ;

- De h. P. DE CREM, Minister van Landsverdediging ;

- De h. P. MAGNETTE, Minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwik­kelingssamenwerking, belast met Grote Steden ;

- Mevr. A. TURTELBOOM, Minister van Justitie. ;

- De h. O. CHASTEL, Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging ;

- Mevr. M. DE CONINCK, Minister van Werk ;

- De h. M. WATHELET, Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, en Staats­secretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister ;

- De h. Ph. COURARD, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksge­zondheid ;

- De h. S. VERHERSTRAETEN, Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staats­­se­cretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken ;

- Mevr. M. DE BLOCK, Staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de Minister van Justitie ;

- De h. H. BOGAERT, Staats­secretaris voor Ambtenarenzaken en Moderni­sering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken ;

- De h. J. CROMBEZ, Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de Eerste Minister.