Kerstboodschap 1997

  • 24/12/1997
Thema:

De Koning :

Dames en Heren,

Kerstmis staat synoniem voor vrede en wij allen streven naar vrede. Iedereen verlangt in harmonie te leven met zijn medemens.

Dat ingeworteld verlangen naar vrede staat helaas in schril contrast met het dagelijks geweld in onze samenleving. Soms uit zich dat op extreme wijze zoals bij kinder- of vrouwenmishandeling. Maar geweld is evenzeer terug te vinden in kleine en grote criminaliteit, in rellen die bepaalde buurten teisteren of in de talrijke verkeersongevallen, die zoveel families in de rouw storten.

Waar ligt de oorzaak van al dat geweld, hier en elders in Europa ´ Wat kunnen wij ondernemen om het tegen te gaan ´

Het komt me voor dat de oorzaak in de eerste plaats moet gezocht worden in het teloorgaan van de waarden in onze individualistische en materialistische samenleving. Zoals de moeder van één van de mishandelde kinderen het goed vertolkte tijdens het rondetafelgesprek op het Paleis : onze samenleving kampt met een gebrek aan ethiek.

Dat is juist. Wij moeten terug de waarde ontdekken van solidariteit en samenhorigheid, van rechtvaardigheid en verdraagzaamheid, van persoonlijke verantwoordelijkheid.
Een gezin dat open staat voor de anderen is de plaats bij uitstek waar een kind dialoog en verdraagzaamheid kan leren, waar het anderen in hun verscheidenheid kan eerbiedigen, waar het kan vergeven en vergeving kan bekomen. Het gezin blijft dan ook de hoeksteen van onze samenleving. Daarom verdient het gezin onze volle aandacht en onze bestendige zorg.

De opvoeding moet op school worden voortgezet. Daar wordt kennis opgedaan, maar men moet er ook de waarden meegeven die ten grondslag liggen aan onze samenleving.

Gebrek aan ethiek is één probleem maar er zijn nog heel wat andere vragen die ons bekommeren in verband met het toenemend geweld.

Is het niet zo dat onze duale maatschappij, waar sommigen werk hebben en anderen niet, waar sommigen de nieuwe kennis beheersen en anderen niet, dat deze maatschappij agressiviteit in de hand werkt ´

Is het ook niet zo dat de toestand in bepaalde getto-wijken van onze grote steden, waar alles staat te verkrotten, tot eenzelfde resultaat leidt ´

En is het tenslotte ook niet de vraag of bepaalde media, die geregeld allerhande geweld vertonen, zich wel bewust zijn van de mogelijke gevolgen van zulke programma?s.

Actieve preventie is onontbeerlijk in alle domeinen waar geweld kan voorkomen. Die preventie zal nu eens een beroep doen op sociale werkers en opvoeders, dan weer op psychologen, op politie of andere deskundigen al naar gelang van de vormen van agressiviteit die men wil vermijden.

Als vorming en preventie niet het beoogde doel hebben bereikt, dan moet het gerecht uiteraard zijn opdracht efficiënt en binnen redelijke termijnen waarmaken.

Om de talrijke vormen van geweld te beteugelen werd er inmiddels uitstekend wetgevend werk verricht. De Staat moet nu de middelen ter beschikking stellen om die wetten daadwerkelijk te doen eerbiedigen. Het is trouwens één van zijn essentiële taken alle burgers te beschermen, inzonderheid de zwaksten onder hen. Dat veronderstelt een gerecht dat over de nodige middelen beschikt om zijn opdracht te vervullen.

Dames en Heren,

Tot besluit zou ik U allen willen aanmoedigen in het dagelijks leven nauw samen te werken om te komen tot die harmonie waarover ik het zojuist had. Verdeeldheid zaaien onder de mensen en tegenstellingen verscherpen is makkelijk, maar mensen nader tot elkaar brengen, dat is pas moedig zijn. Als ieder van ons zich inspant om meer eerbied te betonen voor de anderen, dan wordt ons land daar zeker beter van.

*****

De Koningin :

Ik zou U willen danken voor het warme onthaal dat ons telkens te beurt viel overal waar wij dit jaar mochten te gast zijn. Ook wil ik u hartelijk dank zeggen voor de talrijke blijken van sympathie die ik, naar aanleiding van mijn 60ste verjaardag heb ontvangen.

Deze kerstperiode biedt ons allen de gelegenheid om de vreugde van eenvoudige dingen opnieuw te ontdekken. Er zijn zoveel belangeloze attenties die hoop en vrede brengen daar waar zij al lang niet meer te vinden waren. Ik heb dat kunnen ervaren tijdens mijn bezoeken aan scholen en opvangcentra voor gehandicapte en uitgesloten jongeren. Ik zag hoe leerkrachten en begeleiders aandacht schenken aan de zwaksten onder ons en hoe zij, dag in, dag uit, respect voor de andere aanleren. Vandaag wil ik mijn waardering uitdrukken voor de dienst die zij ons land bewijzen. Want dankzij hen en dankzij ook alle anderen die zonder omhaal voortdurend goede daden stellen, kunnen deze attenties uitgroeien tot een lichtend boeket voor een schitterende Kerstnacht.

*****

De Koning :

In die geest van vrede wensen de Koningin, ikzelf en gans onze familie U een gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar. En denk eraan : rij voorzichtig tijdens deze feestdagen.