Internationaal Jaar van het Boek

  • 21/02/1972
Zie ook:
Thema:

In geheel de wereld wordt 1972 heden uitgeroepen tot Internationaal Jaar van het boek. Heel graag heb ik dan ook aanvaard mij bij dit initiatief aan te sluiten en U bij deze gelegenheid enkele persoonlijke gedachten ter overweging aan te bevelen.

Het gebied door het boek bestreken is zo uitgebreid en verscheiden dat het niet overzien kan worden. Het reikt van reisverhaal tot wetenschappelijke verhandeling, van dichtbundel tot stripverhaal. Geheel de waaier van het menselijk bestaan met zijn denken, zijn gevoelens, zijn verwachtingen en zijn ervaringen wordt daarin weerspiegeld.

Reeds in de Griekse Oudheid wist men dit : op de grote bibliotheek van Alexandrië prijkte als opschrift dat het boek heilmiddel van de ziel is.

Want een boek is ook een geheugen ; de mens kan gehecht zijn aan een bepaald boek waardoor hij op een beslissend ogenblik van zijn bestaan beïnvloed werd, waardoor zijn leven misschien een andere wending genomen heeft. Maar ook voor geheel een volk worden de lessen uit het verleden in het boek bewaard en geraadpleegd. Alleen hierdoor is het een volk mogelijk zichzelf te blijven.

Tenslotte zou ook de mensheid geen verdere voortgang kunnen maken op haar bewogen levensloop zonder het getuigenis van kunst, literatuur en wetenschappen goeddeels in boeken terug te vinden.

Deze voortgang moet vooruitgang zijn ; hedendaagse technieken van drukkunst en uitgeverij hebben een nieuwe boekvorm op de markt gebracht: door zijn lage kostprijs en zijn grote hanteerbaarheid heeft het pocketboek zowel wetenschappelijke literatuur als klassieke en moderne schrijvers in ieders bereik gebracht, niet het minst van de jongere generatie. Deze boekenverspreiding op grote schaal kan als een nieuw instrument van culturele verheffing gewaardeerd worden maar moet dan ook door ons allen als dusdanig worden aangegrepen en benut.

Dit brengt ons op een ander aspect dat wij niet uit het oog mogen verliezen. De Westerse cultuurkring, waartoe wij behoren, is ook op het gebied van de lectuur een wereld van bevoorrechten. Er zijn heden talrijke landen waar het boek een kostbaar voorwerp blijft waar velen naar hunkeren zonder het steeds in hun bereik te krijgen. In een land als het onze, waar de zware belemmering van het analfabetisme niet meer bestaat, moeten wij terdege beseffen dat ons voorrecht van een uitgebreid en makkelijk bereikbaar boekenbezit, ons de plicht oplegt deze geestelijke goederen niet onontgonnen te verwaarlozen. Bovendien zijn wij verplicht de vereiste middelen aan te wenden die voor minder-bevoorrechte werelddelen een bevrijding uit de hoge nood kunnen betekenen waarin zij ook op intellectueel gebied verkeren.

Wanneer ik, in de rust van het avond-uur, samen met de Koning, de boekenrekken van onze bibliotheek bekijk, dan treffen wij daar vele vrienden aan die stilzwijgend en getrouw te onzer beschikking staan. Wat bieden zij ons aan ? Het kan telkens iets anders zijn: nu eens nuttige inlichtingen, dan een ontspanningslectuur, meestal een waarachtig geestelijk voedsel.
Dit zal mijn laatste woord zijn. Boeken zijn onze vrienden, zij zijn onze meesters. Laten wij ons hiervan bewust worden en steeds weer hun gezelschap opzoeken.

Ik wens U allen een goede avond.