Bezoek aan de NAVO-zetel

  • 01/10/2003
Zie ook:
Thema:

Excellenties,
Mijnheer de Secretaris-generaal,

Dank u wel voor uw vriendelijke verwelkoming. Het leek me gepast dat tijdens uw afscheidstournee aan de hoofdsteden, het gastland even tot bij U zou komen hier op de NAVO-zetel. In naam van België zou ik willen zeggen hoezeer wij uw leiderschap en uw visie voor de toekomst van de NAVO waarderen. U hebt de Alliantie doorheen de uitbreiding geloodst, en doorheen een grote transformatie van haar politieke en militaire structuren, een fundamentele aanpassing van haar strategie, en nieuwe opdrachten in de Balkan en in Afghanistan. Onder uw leiding en met uw steun werd aangevangen met Hoofdstuk III van de geschiedenis van de NAVO, zoals U het graag noemt. Wij zijn u daar allen dankbaar voor.

Heren Permanent Vertegenwoordigers,
Dames en Heren,

Ik ben blij tot U het woord te kunnen richten nu de Alliantie ten volle haar nieuwe taken aanvat en de transformatie van haar structuren afwerkt. Als medestichter van de NAVO en als gastland van uw instelling, heeft België altijd de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden willen opnemen.

Mijn land is fier en gelukkig, actief te kunnen blijven meewerken aan het realiseren van de doelstellingen van de NAVO. Wij spannen ons in om de leidinggevende organen van het Bondgenootschap en zijn operationeel militair commando, in ons land een aangenaam en doeltreffend onthaal te blijven bieden. Ook verheugt België er zich over, de inplanting van het nieuwe gebouw dat de zetel van de NAVO zal huisvesten te kunnen vergemakkelijken. Dit zal onze Organisatie die een transformatie heeft ondergaan toelaten, optimaal te functioneren.

Onder de vleugels van het Atlantisch Pact heeft West Europa een van de langste periodes van vrede gekend uit haar geschiedenis. Mijn land dat zo vaak het slagveld van Europa is geweest, is zich daarvan ten volle bewust. In Belgische bodem, meer bepaald in Vlaanderen en in de Ardennen, rusten diegenen die de strijd voor vrede en vrijheid met hun leven hebben betaald. Wij gedenken hen met eerbied.

De zeven nieuwe Leden die het Bondgenootschap volgend jaar zal verwelkomen, hunkeren zelf ook naar vrede, vrijheid en veiligheid. Hun recente geschiedenis leidt hen op natuurlijke wijze ertoe, lid te worden van onze Organisatie om er de essentiële doelstellingen van te onderschrijven en deel te hebben aan onze waardengemeenschap. Met onze zesentwintig leden zullen wij, verenigd binnen een getransformeerd Bondgenootschap, een groep vormen van vrije, democratische, open en vredelievende landen. De almaar intensievere banden van partnerschap die ons met Rusland verbinden, dragen eveneens tot die doelstellingen bij.

De Balkan, in het hart van ons continent, heeft ons er op schokkende wijze aan herinnerd hoezeer de vrede een kostbaar goed is, zelfs na de val van de Berlijnse muur. Om het met een recente uitdrukking van de Secretaris-generaal te zeggen: de geografie beschermt ons niet tegen de uitdagingen van de 21e eeuw. Dat was reeds zo vóór 11 september 2001, het is nog des te meer het geval sedertdien.
Wat ons wél beschermt, is: solidariteit, bondgenootschappen, unies, partnerschappen, een gedeelde maatschappijvisie, samen beleefde waarden. De geschiedenis van Europa heeft ons dat geleerd. Bruggen bouwen verhoogt onze veiligheid, de integratie bevorderen versterkt onze open en multiculturele samenleving: daarvan zijn wij overtuigd. Het is de grondslag van het Atlantisch en Europees engagement van België.

De NAVO is goed voorbereid op de nieuwe uitdagingen, precies omdat zij een sterke en dynamische alliantie is. Het Atlantisch verdrag, dat gebaseerd is op de noties van rechtvaardigheid en internationale veiligheid, is gestoeld op een stevig en solidair partnerschap en op onze aanpassingscapaciteit aan nieuwe omstandigheden. De NAVO heeft zich snel kunnen transformeren, en met zorg voor continuïteit. Dit gebeurt niet vaak. Dit succes is in belangrijke mate te danken aan het professionalisme van politieke en militaire gezagsdragers, van nationale delegaties en talrijke experts. Ik wens hier hulde te brengen aan hun vasthoudendheid en hun geduldig werk.

De positie van mijn land in het centrum van Europa en ons engagement tijdens de oprichting en de groei van de NAVO en de Europese Unie, hebben België de grote kans gegeven, beide instellingen te mogen huisvesten. Wij zijn ons bewust van de bijzondere en belangrijke verantwoordelijkheid die dit meebrengt. Als stichtend Lid van beide Organisaties, verheugt mijn land zich over hun toenadering. Men zou kunnen stellen dat hun strategisch partnerschap vanzelfsprekend is, vermits de NAVO en de EU beiden stoelen op dezelfde waarden, gelijkaardige of complementaire doelstellingen nastreven en beiden ook berusten op reële solidariteit tussen Lidstaten. Beiden dragen sedert hun oprichting bij tot het veilig stellen, de stabilisering en de welvaart van ons continent.

De Europese Unie is zich bewust geworden van zijn eigen verantwoordelijkheden inzake veiligheid en defensie. Dit was de ware finaliteit van de Westeuropese Unie en van haar uiteindelijke integratie, te Brussel, in de Europese Unie. Het is tevens de finaliteit van de Berlijn plus - akkoorden en van de recente initiatieven van één, twee of meer Lidstaten.

De Europese defensie-identiteit draagt ook bij tot de versterking van ons Bondgenootschap. Dat is een feit, en het is ook wat wij willen. Zij verrijkt onze solidariteit en versterkt de waardengemeenschap die wij delen. Haar succes zal eveneens in belangrijke mate afhangen van de kwaliteit van de transatlantische dialoog. Aan het einde van zijn opdracht bij de NAVO schreef Paul-Henri Spaak reeds in die zin aan President Kennedy. Ik zou uit die brief één zin willen citeren: ?De toekomst en de doeltreffendheid van de Alliantie hangen af van de manier waarop de politieke consultatie zal gebeuren, en eens te meer zal het voorbeeld van de Verenigde Staten in deze bepalend zijn?. Einde citaat.

Mijnheer de Secretaris-generaal,
Dames en Heren,

De NAVO is tegelijk een echte Atlantische en een echte Europese organisatie. Deze dubbele verankering maakt ons Bondgenootschap sterk en uniek. De steun van onze vrienden en bondgenoten aan de overkant van de Atlantische Oceaan blijft essentieel voor ons in Europa. Dat is een van de redenen waarom België een getransformeerde NAVO nodig heeft en ten volle ondersteunt, een Alliantie die vastbesloten is, en goed uitgerust, om de nieuwe globale uitdagingen aan te pakken.

Ik ben de Raad dankbaar voor zijn uitnodiging, enkele van mijn beschouwingen te komen uiteenzetten, en wens U allen succes toe.